Arbeidsongeschiktheid Wet WIA

Zoek je specifieke informatie over de IVA en WGA uitkering? Klik hier.

Wanneer arbeidsongeschiktheid WIA?

Arbeidsongeschiktheid in de zin van de Wet WIA komt aan de orde als je de wachttijd van 104 weken hebt doorlopen. Eerst heb je dus een uitkering op grond van de Ziektewet ontvangen of is je loon doorbetaald.

Ander arbeidsongeschiktheidsbegrip dan in Ziektewet

De Wet WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) hanteert een ander arbeidsongeschiktheidsbegrip dan de Ziektewet. Ook bij de WIA moet de arbeidsongeschiktheid voortvloeien uit ziekte of gebrek, maar bij de WIA gaat het niet om de vraag of iemand zijn eigen arbeid nog kan verrichten, maar om de vraag of hij nog algemeen geaccepteerde arbeid kan verrichten. Hetgeen is verzekerd in de wet WIA is de vermindering of het volledige verlies van je verdiencapaciteit (hetgeen dat je verdient uit arbeid) als gevolg van ziekte of gebreken.

Ernst medische toestand weinig relevant

arbeidsongeschiktheid wet wiaDe ernst van de medische toestand, waarin de arbeidsongeschikte werknemer verkeert is van ondergeschikte betekenis voor een uitkering uit de Wet WIA. Het gaat er alleen om welke gevolgen de medische toestand voor het verdienvermogen heeft. Het kan zo zijn dat iemand waar op het oog niets aan lijkt te mankeren erger arbeidsongeschikt is dan iemand met duidelijke zichtbare beperkingen. Om de verdiencapaciteit te bepalen wordt de arbeidsongeschikte werknemer vergeleken met de maatman, een vergelijkbare gezonde persoon en wordt onderzocht wat deze gemiddelde persoon na arbeidsongeschiktheid nog zou kunnen verdienen. Het resultaat van deze toets is dat mensen geheel arbeidsongeschikt, maar ook gedeeltelijk arbeidsongeschikt kunnen zijn.

Vaststellen ziekte of gebrek

Meestal wordt een werknemer enige maanden voor het eindigen van de periode van 104 weken (zie loondoorbetaling bij ziekte) door een verzekeringsarts van het UWV gekeurd. Bij deze keuring moet worden vastgesteld of de werknemer een ziekte of een gebrek heeft. Pijnklachten die niet terug te voeren zijn op een medische diagnose kunnen ook een probleem vormen. Nadat de ziekte of het gebrek zijn vastgesteld, beoordeeld de UWV arts welke gevolgen dit heeft voor het functioneren van de werknemer. In een zogenaamde Functionele Mogelijkheden Lijst (ook wel FML) wordt vastgelegd in hoeverre de werknemer beperkt is op diverse aspecten van het persoonlijk en sociale functioneren, de aanpassing aan fysieke omgevingseisen, statistische houdingen en werktijden en dynamische handelingen. Hierna schakelt het UWV een arbeidsdeskundige in die aan de hand van de FML bepaalt welke functies nog kunnen worden verricht door de werknemer en welk inkomen hiermee zou moeten kunnen worden verdiend.

Achterwegen blijven arbeidsdeskundig onderzoek

In bepaalde gevallen kan het arbeidsdeskundig onderzoek achterwege blijven. Dat is bijvoorbeeld het geval indien de verzekeringsarts concludeert dat de werknemer zijn werkzaamheden weer kan verrichten. In dat geval is hij niet gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt en kan hij dus niet profiteren van de WIA-uitkering. Ook kan het voorkomen dat iemand zo ernstig ziek is of lijdt aan een gebrek, dat wordt afgezien van een arbeidsdeskundig onderzoek. In dat geval wordt de werknemer volledig arbeidsongeschikt geacht. Als laatste kan ook worden afgezien van het inschakelen van een arbeidsdeskundige als de verzekeringsarts constateert dat de werknemer naar verwachting binnen drie maanden zijn arbeidsmogelijkheden zal verliezen. Ook als een werknemer terminaal ziek is en binnen enige tijd zal komen te overlijden of zo wisselend belastbaar is dat hij niet in te zetten is voor arbeid, kan van het raadplegen van een arbeidsdeskundige worden afgezien.

Resterende verdiencapaciteit

Als wel een arbeidsdeskundige de werknemer onderzoekt dan stelt hij de resterende verdiencapaciteit vast van deze werknemer. Dit is het inkomen dat nog door de werknemer kan worden verdiend met algemeen geaccepteerde arbeid. Algemeen geaccepteerde arbeid is alle arbeid die in Nederland voorkomt, behalve illegale arbeid, zoals drugshandel of arbeid in de sfeer van de seksindustrie.

WIA-uitkeringen

De WIA kent twee vormen van uitkeringen: de WGA-uitkering en de IVA-uitkering. Daar vind je hier meer informatie over.