Arbeidsongeschiktheid Ziektewet

Arbeidsongeschiktheid definitie

Arbeidsongeschiktheid houdt in de Ziektewet in dat je op medische gronden naar objectieve maatstaven gemeten niet je werkzaamheden kan of mag verrichten. Arbeidsongeschiktheid ziet er dus op dat je niet in staat bent om je arbeid uit te oefenen, maar ook op de situatie dat je feitelijk wel zou kunnen werken, maar dat dit schadelijk voor de gezondheid zou zijn, waardoor je het werk opnieuw niet meer zou kunnen verrichten. Als je arbeidsongeschikt bent op grond van de ziektewet heb je recht op een Ziektewet-uitkering. Ben je erg lang arbeidsongeschikt, dan heb je recht op een WIA-uitkering.

Wanneer krijg je een uitkering op grond van de ziektewet?

Een ziektewet-uitkering krijg je in beginsel wanneer je ziek bent en geen recht (meer) hebt op doorbetaling van loon door je werkgever. Ook als je geen werkgever (meer) hebt kan je in aanmerking komen voor een ziektewet-uitkering.

Om welk werk gaat het bij arbeidsongeschiktheid?

arbeidsongeschiktheid ziektewetIn de Ziektewet wordt in art. 19 gesproken over 'zijn arbeid'. Hiermee wordt gedoeld op het werk dat je voordat je arbeidsongeschikt bent geworden hebt uitgeoefend. Het gaat om de feitelijke werkzaamheden, dus het werk dat je doorgaans uitvoert. Werk dat officieel bij je functie hoort, maar dat je slechts af en toe of helemaal niet uitvoert valt niet onder het werk waarop arbeidsongeschiktheid ziet. Naast hetgeen dat in je functieomschrijving staat als je werkzaamheden wordt ook gekeken naar het geheel van omstandigheden waarmee je in de werksfeer wordt geconfronteerd. Zo kan de houding van leidinggevenden en collega's ten opzichte van jou ook relevant zijn. Let wel op dat dan alleen arbeidsongeschiktheid kan intreden indien er psychische ziekteverschijnselen.

Beoordeling ziekte

Arbeidsgeschiktheid moet het gevolg zijn van ziekte. De verzekeringsarts van het UWV beoordeelt of de werknemer ziek is. Hierna neemt het UWV een besluit over toekenning, intrekking of weigering van het ziektegeld. De opvatting van de werknemer en de arts die de werknemer behandeld zijn niet relevant voor dit oordeel over arbeidsongeschiktheid. Dit kan leiden tot een pijnlijke situatie als de arts van de werknemer heeft bepaald dat de werknemer niet meer mag werken, terwijl de arts van het UWV anders bepaald.

Bezwaar oordeel ziekte arbeidsongeschiktheid UWV

Als je het niet eens bent met het oordeel van de verzekeringsarts van het UWV dan kan je bij het UWV in bezwaar gaan. Is dit niet succesvol, dan kan je naar de rechter stappen. Deze heeft dan te beslissen of de UWV een juist besluit heeft genomen. Hij kan hierbij een onafhankelijke medisch-deskundige inschakelen. Op diens advies en op grond van het beschikbare medische dossier kan de rechter dan een beslissing nemen.

Causaal verband arbeidsongeschiktheid

Artikel 19 van de Zorgwet bepaalt dat een causaal verband tussen ziekte en het niet kunnen werken door arbeidsongeschiktheid moet bestaan. De rechtspraak past een dubbele toetsing toe. Er moet worden onderzocht of sprake is van ziekte in de vorm van een in de medische wetenschap erkende aandoening. Ook wordt onderzocht of op medische gronden naar objectieve maatstaven gemeten niet kan of mag worden gewerkt. Soms wordt arbeidsongeschiktheid in de zin van de zorgwet aangenomen zonder dat geheel duidelijk is welk ziektebeeld de arbeidsongeschiktheid heeft veroorzaakt.

Passende arbeid arbeidsongeschiktheid

Als je met je arbeidsongeschiktheid nog passende arbeid zou kunnen uitoefenen moet je deze proberen te vinden en ook aanvaarden. Passende arbeid houdt in arbeid die redelijkerwijs aan de arbeidsongeschikte werknemer kan worden opgedragen, gezien zijn arbeidsverleden, salarisniveau en beperkingen.

Sanctie niet aanvaarden passende arbeid

Als je de passende arbeid niet aanvaard wordt je gekort op het te ontvangen ziekengeld ofwel de ziektewet uitkering. Als je had gewerkt zou dit ziekengeld namelijk lager zijn uitgevallen, omdat je ook wat geld bij zou verdienen. Werk je niet, dan wordt toch rekening gehouden met het geld dat je had kunnen verdienen indien je de passende arbeid had aanvaard. Zie ook art. 3 van de Ziektewet.