Arbeidsovereenkomst

Wat is precies een arbeidsovereenkomst?

In het arbeidsrecht is de arbeidsovereenkomst (ook wel arbeidscontract genoemd) een belangrijk begrip. De arbeidsovereenkomst wordt geregeld in artikel 610 van Burgerlijk Wetboek 7. Dit artikel geeft een definitie van wat een arbeidsovereenkomst is. Een arbeidsovereenkomst is
'de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.'
De arbeidsovereenkomst bestaat uit drie aspecten, welke uit het bovenstaande citaat kunnen worden afgeleid. Van belang zijn de zinsdelen 'loon', 'arbeid' en 'in dienst'. Deze vereisten worden in de volgende paragrafen nader uitgelegd. Als de drie de aspecten voorkomen in de overeenkomst, dan kan je spreken van een arbeidsovereenkomst en zijn de regels die hierbij horen van toepassing. Het is belangrijk om te weten of je een arbeidsovereenkomst hebt als je bijvoorbeeld wordt ontslagen of als je zelf ontslag wil nemen.

De arbeidsovereenkomst - loon

Het loon bestaat uit de bedongen tegenprestatie voor de geleverde arbeid. Hieronder valt ook loon in natura. Fooien en een onkostenvergoeding voor het reizen naar je werkt geden niet als loon. Als in de arbeidsovereenkomst geen verplichting tot het betalen van loon is opgenomen, dan is het geen arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 BW.

De arbeidsovereenkomst - arbeid

Wil er sprake zijn van een arbeidsovereenkomst, dan moet een verplichting om arbeid te verrichten aan te wijzen zijn in het contract. Het maakt niet uit wat voor soort arbeidsverplichting is opgenomen. Als de arbeid wordt verricht in het kader van een opleiding kan dit nogal eens voor problemen zorgen. Als de arbeid namelijk in het kader van een opleiding overwegend is gericht  op het uitbreiden van de eigen kennis en ervaring van de werknemer, dan is er geen arbeidsovereenkomst. Als de arbeid echter, ondanks dat er opleidingselementen in voorkomen, bijdraagt aan het bereiken van een maatschappelijk doel van een onderneming, dan is er wel arbeid in de zin van een arbeidsovereenkomst.

De arbeidsovereenkomst - in dienst

Voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst moet er sprake zijn van een werknemer die in dienst is van een werkgever. Er is dus een dienstverband vereist. De werknemer is ondergeschikt aan de werkgever, die hem instructies geeft over het werk dat moet worden uitgevoerd. Hoever deze instructies gaan is afhankelijk van de aard van de baan die wordt uitgevoerd. Een specialist op een bepaald gebied zal redelijk vrij zijn in zijn werkzaamheden en omtrent zijn werk weinig instructies krijgen. Wel zal zijn baas dienstroosters kunnen opstellen, waaraan de specialist zich dient te houden. Aan de andere kant heeft een ongeschoolde werknemer veel meer 'last' van de instructies van zijn baas. Hij zal meer instructies krijgen.

Rechtsvermoeden arbeidsovereenkomst

Voor een verbetering van de rechtspositie van mensen die flexibel werken en om schijnconstructies te voorkomen is er een rechtsvermoeden voor een arbeidsovereenkomst in de wet gecreëerd. Dit rechtsvermoeden beoogd ook te leiden tot meer schikkingen zonder tussenkomst van een rechter (dus met lagere kosten). iemand onder bepaalde voorwaarden een arbeidsovereenkomst heeft. Als iemand gedurende drie opeenvolgende maanden, wekelijks of tenminste 20 uur per maand arbeid verricht, wordt vermoed dat hij de arbeid verricht krachtens arbeidsovereenkomst. Dit kan je teruglezen in art. 7:610a BW. Het vermoeden kan worden weerlegd, maar het bestaan van een overeenkomst, waarin de overeenkomst als een andere overeenkomst dan een arbeidsovereenkomst wordt omschreven is in principe onvoldoende om het rechtsvermoeden te weerleggen. Het kan voorkomen, dat ondanks dat de arbeidsverhouding niet wordt omschreven als een arbeidsovereenkomst, deze wel aan de wettelijke eisen voldoet.