Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Definitie arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (of arbeidscontract voor bepaalde tijd) is een arbeidsovereenkomst, waar bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst al is vastgesteld wanneer deze zal aflopen. Als werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ben je dus voor een van te voren afgesproken periode in dienst. Deze periode kan bijvoorbeeld een half jaar zijn, maar kan ook afhankelijk zijn van het herstel van een zieke werknemer, het terugkomen van een werkneemster met zwangerschapsverlof of het afronden van een bepaalde klus. Het gaat erom dat het einde van de arbeidsovereenkomst objectief bepaalbaar is. Het verschil met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (een vast arbeidscontract) is dat daar de arbeidsovereenkomst in beginsel slechts eindigt door opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Eindigen contract voor bepaalde tijd

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege als de termijn die in de overeenkomst is overeengekomen is verlopen. Dit betekent dat geen voorafgaande opzegging nodig is en dus geen toestemming aan het UWV Werkbedrijf hoeft te worden gevraagd. Verder gelden geen bijzondere opzeggingsverboden en wettelijke opzegtermijnen. Als de arbeidsovereenkomst zonder tegenspraak wordt voortgezet door beide partijen, dan wordt de arbeidsovereenkomst geacht opnieuw te zijn aangegaan onder dezelfde voorwaarden. Wel kan de arbeidsovereenkomst dan ten hoogste een jaar duren.

Opzeggen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

In principe kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moeilijk worden opgezegd. Tussentijdse opzegging is slechts mogelijk als beide partijen, dus de werkgever en de werknemer dit samen schriftelijk overeen zijn gekomen. Hierop zijn dan wel de voorschriften die bij opzegging gelden van toepassing, zoals het feit dat de werkgever slechts de arbeidsovereenkomst mag opzeggen als hij toestemming heeft gekregen van het UWV werkbedrijf, maar ook dat geen sprake van een opzegverbod (dat geldt bijvoorbeeld bij zwangerschap) is. Als beide partijen niet schriftelijk zijn overeengekomen dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt opgezegd leidt dit niet meteen tot een niet rechtsgeldige opzegging. Wel moet de partij die heeft opgezegd, zonder schriftelijke overeenkomst een schadevergoeding betalen.

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd wordt onbepaalde tijd

Een regel uit het arbeidsrecht die sommige mensen waarschijnlijk wel kennen, maar veel mensen ook niet is de regel dat na een aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, de arbeidsovereenkomst automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt. Het is belangrijk deze regel te kennen, omdat het hebben van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd vaak voordeliger is dan het hebben van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Een werkgever ziet liever werknemers met overeenkomsten voor bepaalde tijd, zodat hij als hij de werknemer niet meer nodig heeft, eenvoudiger van de werknemer af kan komen. Zorg dus dat je weet wanneer je arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd moet gelden.

Er zijn twee mogelijkheden die leiden tot een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd:

  • Als de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van niet meer dan drie maanden hebben opgevolgd en met deze tussenpozen langer duren dan 36 maanden, dan geldt vanaf het moment dat de termijn van 36 maanden is overschreden de laatste arbeidsovereenkomst als arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
  • Zijn meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aangegaan en hebben deze elkaar opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan drie maanden, dan geldt de laatste arbeidsovereenkomst als arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.