Arbeidsrecht: WIA, AOW, WW, arbeidsongeschiktheid, proeftijd

Wat is arbeidsrecht eigenlijk?

Het arbeidsrecht kan worden uitgelegd als zijnde het geheel aan rechtsregels dat de verhouding tussen werkgever en werknemer in zowel de private en de publieke sector. Arbeidsrecht ziet dus ook op ambtenaren. Vaak wordt echter een onderscheid gemaakt tussen arbeidsrecht specifiek, waarbij wordt gedoeld op arbeidsrecht voor de onzelfstandige beroepsbevolking die in dienst is bij de private sector en ambtenarenrecht, dat doelt op de rechtsregels die de arbeidsverhouding tussen ambtenaren en overheid regelen. Soms wordt ook recht dat de sociale zekerheid van de onzelfstandige beroepsbevolking regelt onder arbeidsrecht geschaard.

Bronnen van arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is terug te vinden in vele wetten en besluiten. Belangrijke rechtsbronnen van het arbeidsrecht zijn bijvoorbeeld te vinden in het zevende boek van het Burgerlijk Wetboek (7 BW). Dit boek regelt bijvoorbeeld de definitie van een arbeidsovereenkomst en waar een arbeidsovereenkomst aan moet voldoen. Ook worden zaken als ontslag, de verplichting van doorbetaling van loon bij ziekte en arbeidsongeschiktheid in dit wetboek geregeld. Hiernaast kennen we ook de Werkloosheidswet (WW), de Ziektewet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) die tevens van belang zijn, omdat deze - naast de algemene bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek - regels geven omtrent arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Verder kennen we nog de Wet CAO en het BBA besluit 1945, die van belang zijn bij CAO's.  Ook de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is een belangrijke bron van arbeidsrecht, omdat hier bepalingen omtrent medezeggenschap worden gegeven, die van belang zijn voor bepaalde besluiten van de directie van een bedrijf. Ook wordt duidelijk wanneer een ondernemingsraad moet worden ingesteld

Arbeidsrecht op Rechtsvordering.nl

Op Rechtsvordering.nl wordt aandacht besteed aan verschillende vormen van arbeidsrecht. In het hieronder geformuleerde overzicht kan je zien welke onderwerpen worden behandeld en kun je de kennis op doen over de onderwerpen van arbeidsrecht die jij interessant vindt.