Bestuursrecht

Bestuursrecht is een rechtsgebied dat rechtsverhoudingen tussen burgers en overheden regelt. Ook worden regels betreffende de werking van overheidsorganen gegeven in het bestuursrecht. Zo kent het bestuursrecht regels over hoe met een bezwaarschrift wordt omgegaan en hoe lang een bestuursorgaan mag wachten met het reageren op een bezwaarschrift. Er wordt verder geregeld hoe een bestuurlijk besluit moet zijn gemotiveerd en aan welke eisen een vergunning bijvoorbeeld moet voldoen.