Schade

Schade is het geleden nadeel in het vermogen van een persoon, waarbij zowel het geleden verlies als de gederfde winst relevant zijn. Dit heet vermogensschade. Deze schade omvat verder kosten ter voorkoming of beperking van schade en aansprakelijkheid, voorkoming of beperking van schade die als gevolg van de schadeveroorzakende gebeurtenis is te verwachten en verkrijging van voldoening voor schade buiten de rechter om. Immateriële schade is onstoffelijk en omvat psychologische schade door bijvoorbeeld letselschade