Bijstandsuitkering

Een bijstandsuitkering is een uitkering voor als je inkomen te laag is om in je levensonderhoud te voorzien. Je kan niet in je eigen levensonderhoud voorzien als je niet je eten, water, gas, huur, ziektekostenverzekering, elektriciteit, eten en kleding kan betalen. Verder mag je geen recht hebben op een andere uitkering dan de bijstandsuitkering om een bijstandsuitkering aan te kunnen vragen. Meestal zal je werkloos zijn als je een bijstandsuitkering aanvraagt, maar ook als je werk hebt, maar niet voldoende verdient, kan je mogelijk een gedeeltelijke bijstandsuitkering aanvragen. De bijstandsuitkering is gebaseerd op de Wet werk en bijstand. Hoe vraag je een bijstandsuitkering aan en wanneer mag je een bijstandsuitkering krijgen? Zijn er plichten verbonden aan een bijstandsuitkering? Hoe hoog is een bijstandsuitkering?

Bijstandsuitkering aanvragen

Een bijstandsuitkering kan je bij het UWV WERKbedrijf in je gemeente aanvragen (vroeger heette het UWV WERKbedrijf het CWI). Het UWV WERKbedrijf stuurt je aanvraag voor een bijstandsuitkering vervolgens door naar de gemeente, die binnen 8 weken een beslissing zal nemen en je hierover zal informeren. De bijstandsuitkering kan je ook online aanvragen via werk.nl. Let op: als je werkloos bent heb je in principe recht op een WW-uitkering. Is dat niet het geval, dan heb je recht op een bijstandsuitkering.

Wanneer bijstandsuitkering?

Je kan een bijstandsuitkering ontvangen als je aan een aantal voorwaarden voldoet. Om een bijstandsuitkering te ontvangen moet je voldoen aan de volgende voorwaarden.Bijstandsnorm

 • Je moet 18 jaar of ouder zijn. Let op: ben je onder de 21 jaar oud, dan is je bijstandsuitkering lager dan als je eenmaal 21 jaar of ouder bent.
 • Je moet in Nederland wonen om een bijstandsuitkering te ontvangen
 • Je hebt onvoldoende middelen om je eigen levensonderhoud te kunnen bekostigen. Woon je samen, dan worden wordt de middelen van je partner ook meegerekend. In het geval dat je partner voldoende verdient, kan je geen bijstandsuitkering aanvragen. Onder middelen kan inkomen, maar ook vermogen vallen. Dit mag niet hoger dan een bepaald bedrag zijn.
 • Je bent niet gedetineerd. Als je bijvoorbeeld in en gevangenis zit of in TBS heb je geen recht op bijstand.

Bijstandsuitkering vermogen

Om een bijstandsuitkering aan te vragen mag je vermogen niet hoger dan een bepaald bedrag zijn. Het vermogen bestaat voor een bijstandsuitkering uit bezittingen waarover je beschikt of redelijkerwijs kan beschikken minus je schulden. Het vermogen bestaat uit je spaargeld, maar kan bijvoorbeeld ook uit een auto bestaan. Samen mag het vermogen als je alleenstaand bent niet hoger zijn dan € 5.850. Woon je samen, dan mag het vermogen niet hoger dan € 11.700 zijn. Ook als je een of meer kinderen hebt die jonger zijn dan 18, waarvoor je kinderbijslag kan ontvangen, mag je vermogen € 11.700 zijn en wordt het vermogen van de kinderen waarvoor je kinderbijslag ontvangt meegerekend voor de hoogte van je vermogen. Zijn de kinderen ouder dan 18 jaar of kan je geen kinderbijslag (meer) voor ze ontvangen, dan wordt hun vermogen niet bij jouw vermogen opgeteld.

Vermogen woning

Bij de bijstandsuitkering wordt in het geval dat je over een koopwoning beschikt, de waarde van de woning ook tot vermogen gerekend. Bedraagt het bedrag minder dan € 49.400,- dan wordt het niet tot je vermogen gerekend. In het geval dat de waarde van je huis minus de nog af te lossen hypotheek hoger ligt dan € 49.400,- dan kan je nog in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering, waarbij je huis als onderpand geldt. Er wordt dan een zogenaamde krediethypotheek afgesloten.

Verplichtingen bijstandsuitkering

Naast het feit dat je aan een aantal voorwaarden moet voldoen om een bijstandsuitkering te kunnen ontvangen, moet je ook aan een aantal verplichtingen voldoen.

 • Je moet de gemeente over gegevens die van invloed kunnen zijn op de verlening van de bijstandsuitkering informeren. Woon je samen of ben je een ouder, dan moet je dit bijvoorbeeld doorgeven.
 • Ook moet je als werkzoekende ingeschreven staan bij het UWV WERKbedrijf.
 • Verder moet je naar normaal werk solliciteren. Onder normaal werk kan je ook werk scharen, waarvoor je niet per se bent opgeleid of waarin je geen werkervaring hebt. Onder normaal werk valt niet werk in de seksindustrie.
 • Je moet openstaan voor hulp vanuit de gemeente, waarbij je kan denken aan bijvoorbeeld een sollicitatiecursus.
 • Zelf moet je zoveel als je kunt in je levensonderhoud voorzien. Het zelfde geldt voor degene met wie je samenwoont, indien je samenwonende bent of gehuwd bent.
 • Er bestaat ook een plicht om mee te werken aan een huisbezoek van de gemeente, indien er wordt vermoedt dat je fraude pleegt of hebt gepleegd. Je wordt dan bezocht door de gemeente om te controleren of je wel recht hebt op een uitkering. Voordat je een controleur binnen laat, moet hij zich hebben gelegitimeerd.
 • Je moet ook openstaan voor psychologische onderzoeken en medische onderzoeken.

Ontheffing sollicitatieplicht bijstandsuitkering

Onder bepaalde omstandigheden kan je als je een bijstandsuitkering ontvangt een ontheffing van de sollicitatieplicht vragen.

Ontheffing sollicitatieplicht door ziekte

Normaal geldt een sollicitatieplicht voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, In het geval dat je ernstig ziek bent of zorgt voor iemand die ernstig ziek is, hoef je mogelijk tijdelijk niet naar werk te zoeken. De sociale dienst van de gemeente zal onderzoeken of je mogelijk via een hulpvoorziening toch kan werken.

Geen sollicitatieplicht bijstandsuitkering kind van jonger dan vijf jaar

In principe moeten ook ouders naar werk zoeken als ze een bijstandsuitkering willen ontvangen. Er is een uitzondering op deze plicht. Als je een kind of meer kinderen hebt die jonger dan vijf jaar zijn en een alleenstaande ouder bent, dan kan je een vrijstelling krijgen voor het zoeken naar werk, die maximaal zes jaar duurt. Het kabinet wil deze regeling veranderen. Je krijgt dan nog wel een vrijstelling, maar je moet gedurende de tijd dat je wel een bijstandsuitkering ontvangt, maar niet solliciteert, wel een opleiding gaan volgen, om zo je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Ook kan je in deeltijd gaan werken en kunnen de inkomsten bovenop de bijstandsuitkering worden verdiend.

Kinderen tussen de vijf en de twaalf jaar bijstandsuitkering

Als je kinderen tussen de vijf en de twaalf jaar hebt, dan geldt in principe de sollicitatieplicht als je een bijstandsuitkering wil ontvangen. De gemeente moet ervan overtuigd zijn dat je gebruik van kinderopvang kunt maken of dat je partner de zorg van de kinderen op zich kan nemen. Er is pas een sollicitatieplicht als er kinderopvang beschikbaar is, je voldoende geschoold bent en indien is vastgesteld welk werk van je kan worden gevergd.

Bijstandsuitkering 57,5 jaar of ouder

Ben je 57,5 jaar of ouder, dan is de kans dat je een baan zal vinden klein, waardoor je mogelijk niet hoeft te solliciteren, maar wel een bijstandsuitkering kan ontvangen. De gemeente bepaalt of je moet blijven solliciteren als je 57,5 jaar oud bent. Als de gemeente beslist dat je niet hoeft te solliciteren, moet je wel vrijwilligerswerk gaan verrichten.

Gevolgen niet nakomen verplichtingen bijstand

Als je je niet aan de verplichtingen die bij de bijstandsuitkering horen houdt, kan de gemeente een aantal dingen doen. De gemeente kan je uitkering verlagen of stopzetten. Vervolgens de ten onrechte betaalde bijstand van je terugvorderen. Bijzonder is dat de gemeente de bijstand ook bij andere personen kan verhalen doen, zoals je ouders, echtgenoot of partner.

Aangifte bij justitie

De gemeente kan in het geval dat je fraude hebt gepleegd omtrent de bijstandsuitkering aangifte tegen je doen. Je fraudeert als je de gemeente onjuist informeert over relevante gegevens bij de aanvraag van de bijstandsuitkering. Ook als je wijzigingen in je situatie, die relevant zijn voor de bijstandsuitkering, niet doorgeeft pleeg je fraude. De gemeente zal vervolgens bepalen of ze aangifte tegen je doet. Als de bijstandsfraude een bedrag van € 10.000 of meer bedraagt, dan moet de gemeente altijd aangifte tegen je doen.

Hoogte bijstandsuitkering

Wat is de hoogte van een bijstandsuitkering? De hoogte van de bijstandsuitkering kan je hieronder vinden. De hoogte van de bijstandsuitkering is afhankelijk van het feit of je samenwoont of niet en of je kinderen hebt of niet. De hoogte van de onderstaande bijstandsuitkeringen is gebaseerd op de situatie dat de desbetreffende persoon 21 jaar of ouder is. Ben je onder de 21 jaar, dan krijg je een lagere bijstandsuitkering.

Hoogte bijstandsuitkering alleenstaande

Ben je een alleenstaande, dan heb je recht op de volgende bijstandsuitkering. Je zal een bijstandsuitkering ontvangen van 50% van het minimumloon. Per maand zal je bijstandsuitkering €643,41 bedragen. Per maand wordt tevens €33,84 aan vakantiegeld opgebouwd.

Hoogte bijstandsuitkering alleenstaande ouder

Als alleenstaande ouder heb je recht op een hogere bijstandsuitkering, dan een alleenstaande die geen ouder is. Je hebt recht op een bijstandsuitkering die 70% van het minimumloon bedraagt. Je bijstandsuitkering zal bestaan uit € 900,77 per maand en een vakantie-uitkering van € 47,41 per maand.

Hoogte bijstandsuitkering gehuwden of ongehuwd samenwonenden

De bijstandsuitkering is nog hoger als je gehuwd bent of ongehuwd samenwoont. Je hebt dan samen recht op een bijstandsuitkering die 100% van het minimumloon bedraagt. In dat geval bedraagt het bedrag van de bijstandsuitkering namelijk € 1286,81 en € 67,73 per maand aan vakantiegeld. Als een van de partners voldoende verdient om van te leven, dan heb je geen recht op een bijstandsuitkering.

Toeslag alleenstaanden en alleenstaande ouders

Alleenstaanden en alleenstaande ouders kunnen in aanmerking komen voor een toeslag op de bijstandsuitkering, als ze aan een bepaalde voorwaarde voldoen. Kunnen ze de (woon)kosten niet delen met een ander, dan kunnen ze een toeslag van maximaal €267,37 per maand op de bijstandsuitkering krijgen.

Langdurigheidstoeslag bijstandsuitkering

Personen die gedurende een lange tijd een bijstandsuitkering krijgen of zo weinig verdienen dat hun inkomen op het bijstandsniveau zit, komen in aanmerking voor een zogenaamde langdurigheidstoeslag op de bijstandsuitkering. Het is aan de gemeente om te bepalen of je recht hebt op een dergelijke toeslag. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen. Zo moet je tussen de 21 en de 65 jaar oud zijn en moet de gemeente vaststellen dat je geen werk kunt krijgen waarbij je meer verdient dan het bijstandsniveau. Ook mag je niet meer vermogen bezitten dan toegestaan is om een bijstandsuitkering aan te vragen en mag je in het afgelopen jaar niet reeds een langdurigheidstoeslag hebben gekregen.

Vakantie bijstandsuitkering

Als je een bijstandsuitkering hebt, heb je recht op vier weken vakantie per jaar, waarbij je bijstandsuitkering wordt doorbetaald. Je moet je vakantie wel melden bij de sociale dienst en het WERKplein van de gemeente.

Plannen kabinet bijstandsuitkering

Naast de plannen van het kabinet die reeds zijn genoemd over de bijstandsuitkering, wil het kabinet de bijstandsuitkering nog meer veranderen. Hieronder een kort overzicht.

Gezinsuitkering

Het kabinet wil een gezinsuitkering voor een heel gezin creëren. Er wordt dan niet per ouder gekeken naar de inkomsten, maar naar het hele gezin en dus ook de inkomens van de kinderen die (nog) thuis wonen.

Grotere tegenprestatie bijstandsuitkering

Het kabinet wil er tevens voor zorgen dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om een tegenprestatie van de personen die een bijstandsuitkering ontvangen te verlangen.

Verblijf in het buitenland met bijstandsuitkering wordt beperkt

Momenteel kunnen personen die geen sollicitatieplicht hebben 13 weken naar het buitenland. Het kabinet wil dit terugbrengen naar vier weken.