Letselschade

Wat is letselschade?

Letselschade is de materiële en immateriële schade die je kan lijden doordat je betrokken bent bij een ongeval. Letselschade kan bijvoorbeeld ontstaan doordat je betrokken bent bij een verkeersongeluk, of omdat je betrokken bent bij een bedrijfsongeval. Letselschade kan verder ontstaan door een medische fout of door een gebrekkig product. Letselschade door een gebrekkig product kan inhouden dat bijvoorbeeld een fles zonder reden barst, waardoor je verwondingen oploopt. Letselschade valt onder te verdelen onder de zogenaamde personenschade, waaronder ook overlijdensschade te scharen valt. NB het valt aan te bevelen om een letselschade advocaat in te schakelen. Een letselschadevergoeding houdt in de vergoeding van de letselschade die je hebt geleden die is toegebracht door een derde, die daarvoor aansprakelijk is.

Vormen van letselschade

Waaruit bestaat letselschade die in de vorm van een letselschadevergoeding aan je uit kan worden betaald? Letselschade bestaat uit verschillende vormen van geleden schades. Zo kunnen onder letselschade de betaalde materiële ziektekosten vallen, maar ook inkomstenverlies. Aan de andere kant kan je ook immateriële psychologische schade oplopen. Vaak wordt dit ook wel smartengeld genoemd. In de regel zal eerst de materiële schade worden vergoed. Deze schade zal liggen in kosten die worden gemaakt om te herstellen van de gelede schade, verlies van arbeidsvermogen, kosten die moeten worden gemaakt om de leefomgeving aan te passen door opgelopen gebreken etc. Wij hebben ook specifieke informatie over verschillende vormen van letselschade .

letselschade, rolstoel

Letselschade immateriële schade

Immateriële schade, of te wel smartengeld zal zijn grondslag kunnen vinden in het feit dat veel pijn is geleden en zal worden geleden bij bijvoorbeeld operaties die moeten worden ondergaan. Je zou ook kunnen denken aan de pijn die wordt geleden bij een gebroken arm en het herstel hiervan. Ook kan de schade liggen in verdriet over wat je is overkomen en verlies van levensvreugde als gevolg van het ongeval, omdat je bepaalde dingen niet meer zo goed kan doen als vroeger of helemaal niet meer kan. Het probleem met immateriële schade is dat deze niet kan worden hersteld. Immateriële schade kan je hoogstens laten compenseren.

Letselschade alleen uit wanprestatie of onrechtmatige daad

Letselschade kan alleen worden vergoedt met een letselschadevergoeding, als de letselschade voortvloeit uit wanprestatie of onrechtmatige daad. Letselschade die voortvloeit uit wanprestatie komt niet zo gauw voor, omdat dan iemand zich niet aan een overeenkomst moet hebben gehouden. Letselschade uit onrechtmatige daad komt vaker voor, want dan doet iemand jou iets onrechtmatigs aan, dat eerder tot letselschade kan leiden: denk bijvoorbeeld aan een auto ongeluk.

Toerekening letselschade

Bij letselschade wordt meestal ruim toegerekend, wat inhoudt dat oorzaak en gevolg snel worden aangenomen.

Ook ongeschreven regel als basis voor letselschade

Bij letselschade is het niet relevant of degene die de letselschade heeft veroorzaakt hiervoor een regel heeft overtreden die in de wet is vastgelegd. Het is voldoende als in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid is gehandeld. Als bijvoorbeeld een patiënt uit het bed valt na een operatie en hierbij ernstige verwondingen oploopt, kan het ziekenhuis worden aangesproken om de opgelopen letselschade te vergoeden.

Letselschade overtreding verkeers- of veiligheidsnorm

Bij letselschade als gevolg van een overtreding van een overtreden verkeers- of veiligheidsnorm, is zeer ruime toerekening van letselschade gerechtvaardigd. De reden hiervoor ligt in het feit dat verkeers- en veiligheidsnormen er zijn om verkeersongevallen te voorkomen. Als iemand deze regels dus overtreedt, moet hij er ernstig rekening mee houden dat hij een ongeval veroorzaakt en daarom wordt aansprakelijkheid bij een verkeersongeval dus gauw aangenomen.

Vaststelling hoogte letselschadevergoeding door de rechter

De rechter heeft een grote vrijheid bij het vaststellen van schade, zo ook bij letselschade. De omvang van de schade geschied door waardering. Als slachtoffer moet je zelf stellen en bewijzen dat de wederpartij, je schuldenaar, door zijn onrechtmatige daad of wanprestatie voor letselschade heeft gezorgd. Je hoeft echter niet in de dagvaarding meteen aan te geven wat de omvang van de schade is. Het is voldoende dat de schade aannemelijk is, waardoor de wederpartij kan worden veroordeeld tot schade  nader op te maken bij staat. De omvang van de letselschade ligt dan dus nog niet vast. Via een schadestaatprocedure kan deze wel vast komen te staan (zie aart. 612 Rv).

Bron van letselschade is relevant

Voor het vaststellen van de aansprakelijkheid van de dader van letselschade en de vergoeding die hij moet betalen is het relevant uit welke bron de letselschade voortkomt. Voor verkeersslachtoffers is het gunstiger als ze hun vordering kunnen baseren op art. 185 van de wegenverkeerswet in plaats van op de algemene onrechtmatige daadsregeling van art. 6:162 BW. Het zelfde geldt voor arbeidsongevallen. Als iemand zijn vordering tot letselschadevergoeding kan baseren op de specifieke artikelen van arbeidsrecht, zoals art. 7:658 BW, is de kans die hij maakt om een hoge letselschadevergoeding binnen te slepen een stuk groter dan wanneer hij zijn vordering moet baseren op een onrechtmatige daad.

Letselschadevergoeding uit sport, particuliere sfeer of medisch ongeval is lastiger

Het is moeilijker om een letselschadevergoeding uit sport, uit de particuliere sfeer of wegens een medisch ongeval te claimen. Er geldt dan een verhoogde aansprakelijkheidsdrempel.

Schatten letselschade

Als de omvang van de schade niet precies kan worden vastgesteld, kan de rechter deze schatten (6:97 BW). De rechter heeft uiteindelijk een grote vrijheid voor de begroting van de schade. Ook kan hij kiezen welke wijze van begroting plaats vindt en of hij de schade schat of nauwkeurig kan vaststellen.

Letselschade bedrag smartengeld

De hoogte van het letselschade bedrag in smartengeld dat je ontvangt als slachtoffer van letselschade varieert. Smartengeld is geld dat wordt betaald omdat iemand immateriële schade heeft geleden. In Nederland worden niet extreem hoge bedragen toegewezen. Meestal komt het letselschade bedrag niet boven de €10.000 tot €15.000 uit. Soms komt een letselschade uitkering van boven de €50.000 euro voor. Hogere bedragen worden slechts bij uitzondering uitgekeerd. Het hoogste bedrag dat tot nu toe bij letselschade is toegewezen is €150.000. Het ging hierbij om het slachtoffer van een mislukte poging tot moord.

Factoren die belangrijk zijn voor de vaststelling van smartengeld

Bij de vaststelling van de hoogte van letselschade in de vorm van smartengeld spelen een aantal factoren een rol. Onderzocht wordt wat de aard en ernst is van het letsel, maar ook de mate van pijn die je als slachtoffer hebt geleden. Vervolgens is de tijd die je nodig hebt gehad om te herstellen relevant. Blijvende littekens zijn ook een belangrijke factor, want dit is schade die nooit meer weggaat en mogelijk altijd zichtbaar is. Ook wordt gekeken naar de leeftijd van het slachtoffer en naar het geslacht.

Schadebegroting letselschade arbeidsongeschiktheid

Bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid moet men bij de begroting van letselschade rekening houden met het hypothetische inkomen dat het slachtoffer zou hebben verdiend als hij niet (deels) arbeidsongeschikt was geworden. Hierbij moet wel worden bedacht dat bij sommige beroepen iemand sowieso zijn lichaamsdelen kan verslijten, zoals bijvoorbeeld de knie. Als je dan knieletsel oploopt, kan de rechter vaststellen dat je niet tot 65 zou hebben gewerkt.

Voordeel door letselschade

Soms kan het voorkomen dat het slachtoffer van letselschade naast nadelen als arbeidsongeschiktheid, ook voordelen geniet door de letselschade. Zo kan het voorkomen dat kosten worden bespaard of belastingsvoordelen worden genoten. Dit soort voordelen kunnen in de vorm van voordeelstoerekening worden meegewogen in de schadebegroting. De letselschadevergoeding die wordt uitgekeerd kan daardoor worden verminderd voorzover dat redelijk is. De rechter heeft hierbij een grote vrijheid, aangezien hij kan bepalen of een bedrag in mindering wordt gebracht aan de letselschadevergoeding, maar ook in hoeverre mindering moet plaatsvinden en op welke schadeposten.

Uitkering letselschadevergoeding door schadeverzekering

Als je een schadeverzekering hebt afgesloten die je verzekerd tegen letselschade dan betekent dit dat je niet meer de veroorzaker van de letselschade kan aanspreken. Zo kan een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van de aansprakelijke partij de letselschadevergoeding aan het slachtoffer uitkeren. Een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering keert echter niet zomaar schade uit. Nadat de schade is uitgekeerd gaat de verzekeraar de voor letselschade aansprakelijke persoon aanspreken. De verzekeraar treedt namelijk in de rechten die het slachtoffer jegens de aansprakelijke persoon had. Dit noem je subrogatie. De letselschadeveroorzaker heeft dus geen voordeel bij het feit dat het slachtoffer een schadeverzekering heeft.

Letselschade advocaat of specialist

Er bestaan speciale letselschade advocaten of specialisten. Op Rechtsvordering.nl is een pagina aan dit onderwerp gewijd. klik hier voor meer informatie.

Informatie letselschadevergoeding

Wil je meer te weten komen over letselschade en letselschadevergoedingen? Hier kan je terecht voor extra achtergrondinformatie.