Letselschade verkeersongeval

Een verkeersongeval kan leiden tot letselschade. Hoe wordt letselschade vergoed bij een verkeersongeval en wie is aansprakelijk? Daar kom je op deze pagina meer over te weten.

Gevolgen verkeersongeval letselschade

Als je een verkeersongeval hebt gehad kan je mogelijk last hebben van zeer ingrijpende gevolgen. Mogelijk heb je letsel en dus letselschade. Deze letselschade wil je natuurlijk verhalen op de dader van de letselschade. Andersom kan juist jij degene zijn geweest die het verkeersongeval heeft veroorzaakt en vraag je je af hoe je nu verder moet gaan. Hoe wordt trouwens omgegaan met letselschade door een verkeersongeval als het slachtoffer daarvoor al eerder een verkeersongeval heeft gehad en daar klachten aan over heeft gehouden?

Letselschade deskundige inschakelen

Het is verstandig om een letselschade deskundige of letselschade advocaat in te schakelen, die je kan helpen met de afwikkeling van de letselschadevergoeding door een verkeersongeval. Je kan hier direct een letselschade deskundige of een letselschade advocaat inschakelen.

Hoogte letselschade verkeersongeval

Bij letselschade door een verkeersongeval geldt het volgende uitgangspunt. Omdat er een verkeers- en veiligheidsnorm is geschonden bij letselschade bij verkeersongevallen, moet de benadeelde zoveel mogelijk in de toestand worden gebracht, waarin hij zou verkeren als er geen verkeersongeluk zou hebben plaatsgevonden. De huidige situatie (na het ongeval) moet daarom worden vergeleken met de hypothetische situatie zonder verkeersongeval en zonder letselschade. De letselschadevergoeding zal het verschil tussen beide situaties bedragen. In het geval dat het slachtoffer niet meer kan werken door arbeidsongeschiktheid, moet hij hiervoor worden gecompenseerd. Ook moeten andere beperkingen door de letselschade worden vergoed.

Aansprakelijkheid bij verkeersongeval

Bij verkeersongevallen waarbij een motorrijtuig is betrokken is de aansprakelijkheid op een specifieke wijze geregeld. Wettelijk gezien moet de veroorzaker van een verkeersongeval de schade die het slachtoffer lijdt door het verkeersongeval vergoeden.

Bewijs verkeersongeval letselschade

letselschade verkeersongevalVoor het verkrijgen van een letselschadevergoeding voor een verkeersongeval geldt, net zoals in het algemene bewijsrecht de regel ‘wie stelt, bewijst’. Als je zelf denkt onschuldig te zijn aan de toedracht van het ongeluk waardoor je letselschade hebt opgelopen, betekent dit dus niet automatisch dat de wederpartij schuldig is. Je zult dit moeten bewijzen. Als slachtoffer van letselschade door een verkeersongeval zal je (1) moeten bewijzen dat degene die je aanspreekt ook daadwerkelijk verantwoordelijk was voor het verkeersongeval en (2) dat de letselschade die je lijdt, door het verkeersongeval is ontstaan. Ondanks dat het mogelijk eenvoudig lijkt om te bewijzen dat de wederpartij aansprakelijk is voor het ongeval en voor de geleden schade, zal dit niet altijd even eenvoudig zijn. Bij een whiplash is het bijvoorbeeld lastig om te bewijzen dat de klachten waaraan men lijdt ook daadwerkelijk door het verkeersongeval zijn ontstaan.

Voorbeeld van problemen bewijs aansprakelijke partij

In het volgende voorbeeld wordt duidelijk dat de bewijsregel soms nadelig kan uitpakken voor een slachtoffer van letselschade door een verkeersongeval. Stel je voor dat je een voorrangsweg kruist. Je hebt zelf dus geen voorrang. Je kijkt goed of er geen verkeer in de buurt is dat voorrang heeft op de voorrangsweg en besluit om de voorrangsweg over te steken. Vervolgens krijg je een botsing omdat er een auto van rechts kwam die veel te hard reed. Volgens de bewijsregel zal je nu moeten bewijzen dat de wederpartij de verkeersregels overtreden heeft. Dit is erg lastig, want jij kruiste een voorrangsweg en had dus geen voorrang. Je zal moeten bewijzen dat de wederpartij te hard reed. Dit kan je doen op grond van remsporen en/ of door getuigen. Kan je dit niet doen, dan zal je niet kunnen bewijzen dat de wederpartij aansprakelijk is voor het ongeval en zal jij de schade aan de wederpartij moeten vergoeden. De wederpartij hoeft namelijk alleen maar te bewijzen dat jij de voorrangsweg kruiste. Mogelijk moeten beide partijen een deel van de schade dragen.

Verkeersongeval en alcohol

Als een van de partijen die betrokken is bij een verkeersongeval alcohol had genuttigd verandert dit de bewijsregel. Er vindt dan zogenaamde omkering van de bewijslast plaats. De partij die alcohol had gedronken en betrokken was bij de aanrijding zal moeten aantonen dat zijn alcoholgebruik niet van invloed was op het ongeval. Dit is doorgaans erg moeilijk. Als de schade moet worden vergoed betekent dit dat alle schade moet worden vergoed, dus ook letselschade. De schade kan niet alleen op de bestuurder van de auto worden verhaald, maar ook op de verzekeringnemer en/of de kentekenhouder. Het is dus onverstandig om zomaar je auto uit te lenen, gezien de mogelijke kostbare gevolgen.

Verkeersongeval motorvoertuig - fietser of voetganger

Is bij een verkeersongeval een motorrijtuig en een zwakkere verkeersdeelnemer betrokken, dan verandert dit de aansprakelijkheidsregel. Sterke verkeerdeelnemers zijn motorrijtuigen auto’s, motors, maar ook vrachtwagens, tractors, brommers, snorfietsen en vrachtwagens. Zwakkere verkeersdeelnemers zijn vooral fietsers en voetgangers.

Aansprakelijkheidsverdeling

Bij een verkeersongeval tussen een sterkere en een zwakkere verkeersdeelnemer vindt een specifieke aansprakelijkheidsverdeling plaats. De wetgever en de Hoge Raad  hebben bepaald dat zwakkere verkeersdeelnemers bescherming verdienen. Een motorrijtuig levert door zijn snelheid en zijn gewicht hogere risico’s voor zwakkere verkeersdeelnemers. De aansprakelijkheidsverdeling voor bijvoorbeeld letselschade wordt bepaald op grond van de leeftijd van de zwakkere verkeersdeelnemer. De grens is gelegd op de leeftijd van 14 jaar.

Aansprakelijkheid ongeval kind tot 14 jaar

In het geval dat er een aanrijding heeft plaatsgevonden met een kind dat nog geen 14 jaar is, dan wordt de bestuurder in beginsel volledig voor de schade (denk bijvoorbeeld aan letselschade) aansprakelijk gesteld. Slechts in zeer specifieke gevallen is dat niet het geval.

Aansprakelijkheid ongeval persoon ouder dan 14 jaar

Bij een verkeersongeval tussen een sterkere verkeersdeelnemer en een zwakkere verkeersdeelnemer die ouder dan 14 jaar is ligt de zaak iets anders. Afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het verkeersongeval  zal de bestuurder van het motorrijtuig minimaal voor 50% van de schade aansprakelijk worden gesteld. Kan de automobilist aantonen dat sprake was van overmacht, dan geldt deze regel niet. Overmacht is echter erg moeilijk aan te tonen.

Voorbeelden aansprakelijkheid ongeval zwakke verkeersdeelnemers

Schade zoals letselschade wordt dus op een speciale manier begroot in het geval dat er een verkeersongeval heeft plaatsgevonden waar zwakkere verkeersdeelnemers waren betrokken. Dit wordt duidelijk in de volgende voorbeelden.

  • Een bestuurder van een auto rijdt een fietser aan. Hier kan de automobilist zo goed als niets aan doen. De aanrijding was voor 90% de schuld van de fietser. De fietser was echter jonger dan 14 jaar. Het gevolg hiervan is dat de bestuurder van de auto alle (letsel)schade aan de fietser moet betalen.
  • Als we het zelfde voorbeeld als hierboven gebruiken, maar stellen dat de fietser ouder dan 14 was, dan verandert de zaak enigszins. De bestuurder van de auto zal in beginsel 50% van de schade moeten vergoeden.

Verzekering

Als je (gedeeltelijk) aansprakelijk wordt bevonden voor de (letsel)schade die uit een ongeval is voortgekomen, wordt deze schade door je WA verzekeraar vergoed. De wederpartij kan rechtstreeks de WA verzekeraar van je motorvoertuig aanspreken om zo de schade te verhalen.

Verzekering betaalt niet uit

Een WA verzekering betaalt niet uit als er sprake was van opzet of grove schuld bij het verkeersongeval. Heb je het verkeersongeval opzettelijk veroorzaakt, dan moet je dus zelf de schade van het slachtoffer vergoeden. Als er overmatig alcohol was genuttigd bij een aanrijding wordt de schade ook niet door de verzekering vergoed.