Loondoorbetaling bij ziekte: hoe lang, wanneer en hoeveel

Doorbetaling van loon bij ziekte is verplicht voor werkgevers, al moet wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. De regel dat geen loon is verschuldigd voor de tijd dat de werknemer de afgesproken arbeid niet verricht geldt niet bij ziekte.

Hoeveel loondoorbetaling bij ziekte?

Bij ziekte hoeft de werknemer niet het volledige loon door te betalen, maar wel 70% van het naar tijdruimte vastgestelde dagloon. Het kan voorkomen dat 70% van het dagloon van een werknemer lager dan het minimumloon is. e eerste 52 weken dat de werknemer ziek is, heeft de hij recht op ten minste het voor hem geldende wettelijke minimumloon. Na 52 weken kan het dagloon wel lager dan het minimumloon uitvallen. Uiteraard kan je in je arbeidsovereenkomst afspreken met je werkgever dat je meer dan 70% van je loon doorbetaald krijgt bij ziekte. Dit gebeurt ook vaak in CAO's. 

Doorbetaling bij ziekte hoe lang?

Als werknemer heb je bij ziekte 104 weken recht op doorbetaling van loon. Werk je minder dan vier dagen per week bijna uitsluitend in het huishouden van een natuurlijk persoon, waar je in dienst bent, dan heb je slechts recht op zes weken doorbetaling van loon. Verder kan in de arbeidsovereenkomst zijn overeengekomen dat je de eerste twee dagen van je ziekte geen recht heb op doorbetaling van loon. Er kan echter niet worden overeengekomen in de arbeidsovereenkomst dat je meer dan twee dagen geen recht op loon hebt bij ziekte.

Verlenging periode doorbetaling bij ziekte

De periode van 104 weken dat loon moet worden doorbetaald bij ziekte kan worden verlengd onder bepaalde omstandigheden.

 • Als je werkgever je te laat ziek meldt op grond van de Ziektewet, voor de duur dat de ziekmelding te laat plaatsvindt
 • Als je de aanvraag van een uitkering op grond van de wet WIA te laat indient, wordt het loon doorbetaald voor de duur van het te laat aanvragen van de uitkering
 • Werknemer en werkgever kunnen verlenging van de doorbetaling bij ziekte vragen, als een WIA-keuring en -aanvraag het reïntegratieproces zou kunnen verstoren
 • De doorbetaling van loon bij ziekte kan ook worden verlengd voor een termijn vastgesteld door het UWV, indien de werkgever zijn verplichtingen voor de reïntegratie van de werknemer niet voldoende nakomt

Wanneer doorbetaling bij ziekte?

Deze plicht geldt als de werknemer door ziekte, zwangerschap of bevalling de afgesproken arbeid niet kan verrichten. Er is pas sprake van de ziekte die vereist is voor loondoorbetaling als de werknemer hierdoor op medische gronden de arbeid niet mag verrichten. Ben je dus ziek, maar leidt deze ziekte niet tot arbeidsongeschiktheid, dan is geen doorbetaling mogelijk.

Controlevoorschriften doorbetaling loon bij ziekte

De werkgever kan een aantal controlevoorschriften opnemen om te controleren of een werknemer daadwerkelijk ziek is. Zo kan hij een brief toezenden, maar ook telefonisch contact opnemen met de werknemer. Ook kan worden verplicht dat ziekmelding zo snel mogelijk plaatsvindt en dat contact wordt opgenomen met een bedrijfsgeneeskundige of de Arbodienst.

Geen doorbetaling bij ziekte

Er zijn een aantal omstandigheden waaronder de werknemer geen recht heeft op doorbetaling bij ziekte.

 • Als de ziekte door opzet van de werknemer is veroorzaakt heb je geen recht op doorbetaling bij ziekte. Je moet dus opzettelijk ziek hebben willen worden om aan deze eis te voldoen.
 • Als je bij een aanstellingskeuring verkeerde informatie hebt gegeven, waardoor de toetsing aan de belastingseisen van de functie niet op een goede manier kon worden uitgevoerd
 • Voor de tijd dat de werknemer ervoor zorgt dat zijn genezing wordt belemmerd of wordt vertraagd heeft hij geen recht op doorbetaling bij ziekte
 • Als je passende arbeid (passende arbeid is werk dat je wel kan uitvoeren, ondanks je ziekte, zie onderaan deze pagina) kan uitvoeren en dit zonder goede reden weigert heb je geen recht op doorbetaling van loon voor de tijd dat je de arbeid weigert
 • Indien je niet meewerkt aan door de werkgever of door een deskundige gegeven redelijke voorschriften of getroffen maatregelen die zijn ingesteld om ervoor te zorgen dat je passende arbeid kan verrichten, heb je geen recht op loon gedurende de tijd dat je niet meewerkt
 • Als je zonder goede reden niet meewerkt aan een plan van aanpak van je werkgever om aan passend werk te komen heb je gedurende de tijd dat je niet meewerkt geen recht op doorbetaling van loon bij ziekte
 • Als je zonder goede reden een uitkeringsaanvraag op grond van de wet WIA later indient dan voorgeschreven heb je voor de tijd dat je te laat bent met de aanvraag geen recht op doorbetaling van loon bij ziekte

Vermindering doorbetaling loon bij ziekte

Onder bepaalde omstandigheden kan het bedrag dat moet worden doorbetaald bij ziekte worden verlaagd. Als de werknemer bijvoorbeeld een bedrag ontvangt uit een socialeverzekeringsregeling - denk bijvoorbeeld aan een no-riskpolis - dan kan de werkgever het loon dat hij doorbetaalt hiermee korten. Ook worden eventuele inkomsten uit passende arbeid gekort op de doorbetaling van het loon.

Passende arbeid

De werkgever moet er naast de doorbetaling van loon bij ziekte voor zorgen dat de werknemer passende arbeid kan verrichten. Passende arbeid is arbeid die in redelijkheid aan de werknemer kan worden opgedragen. Het uitgangspunt is dat de passende arbeid zoveel mogelijk op het functieniveau ligt van de oude werkzaamheden van de werknemer.Men moet hierbij rekening houden met

 • Het arbeidsverleden van de werknemer
 • Het arbeidspatroon (niet naar ploegendienst als de werknemer altijd dagdiensten had)
 • De afstand tot het werk
 • De opleiding van de werknemer
 • De beperkingen van de werknemer

Passende arbeid bij andere werkgever

Als het de werkgever niet lukt om in zijn eigen bedrijf passende arbeid te regelen, dan moet de werkgever passende arbeid bij een andere werkgever bevorderen.

Conflict over loondoorbetaling bij ziekte

Soms komt het voor dat je het niet eens kunt worden over de loondoorbetaling bij ziekte met je werkgever. In dat geval kan je een rechtsbijstandsverzekering inschakelen om voor je op te komen.