Privaatrecht: incassobureau no cure no pay, letselschade, rechten huurder

Het privaatrecht wordt ook wel eens burgerlijk recht of civiel recht genoemd. De meeste privaatrechtelijke regelingen zijn te vinden in het Burgerlijk Wetboek (BW). Het privaatrecht is onderverdeeld in het vermogensrecht en het personenrecht. Het eerste kan worden onderverdeeld in het goederenrecht en het verbintenissenrecht en het tweede in het rechtspersonenrecht en het personen- en familierecht.

Goederenrecht

Het goederenrecht regelt de rechtsverhouding tussen een persoon en een goed. Onderdeel van het goederenrecht zijn het eigendomsrecht, het recht van vruchtgebruik, erfdienstbaarheid, opstal, erfpacht, pandrecht, hypotheekrecht en het appartementsrecht. Een groot verschil met het verbintenissenrecht is dat de regels van het goederenrecht absolute werking hebben tegenover iedereen. Je kan je recht tegenover iedereen uitoefenen. Verbintenissenrecht geeft slechts regels voor betrekkingen tussen partijen. Hier kan je slechts je recht tegenover de wederpartij van bijvoorbeeld een overeenkomst uitoefenen.

Verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht regelt het recht tussen personen onderling. Hieronder valt bijvoorbeeld het sluiten van een overeenkomst, zoals bijvoorbeeld een huurovereenkomst. Het arbeidsrecht en het huurrecht zijn onderdeel van het verbintenissenrecht. Als je iemand aanspreekt wegens onrechtmatige daad of wanprestatie dan bevind je je ook in het verbintenissenrecht.

Personenrecht- en familierecht

Het personen- en familierecht is het geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op rechten en verplichtingen in familieverhoudingen, maar ook de status van natuurlijke personen, zoals hun rechtsbevoegdheid en handelsbekwaamheid. Het erfrecht wordt vaak niet als onderdeel van het personen- en familierecht beschouwd. Onder het personen- en familierecht kunnen dus bijvoorbeeld alimentatie, echtscheiding en voogdij, afstamming, geboorte, geregistreerd partnerschap, burgerlijke stand, woonrecht, naamrecht, adoptie, minderjarigheid, gezag over minderjarige kinderen, curatele, meerjarigenbewind, mentorschap en huwelijk worden geschaard.

Rechtspersonenrecht

Het rechtspersonenrecht omvat de rechtsregels die betrekking hebben op rechtspersonen. In Nederland kennen we een gesloten systeem van rechtspersonen. Een rechtspersoon is een juridische entiteit die rechten en verplichtingen kan hebben. De wet geeft aan welke entiteit rechtspersoonlijkheid heeft en wat daarvoor de regels zijn. In boek 2 van het Burgerlijk Wetboek kan je vinden welke rechtspersonen Nederland kent. Zo hebben onder andere kerkgenootschappen, verenigingen, coöperaties, stichtingen, naamloze vennootschappen (NV) en besloten vennootschappen (BV) rechtspersoonlijkheid.

Onderwerpen privaatrecht

Op Rechtsvordering.nl worden verscheidene onderwerpen besproken op het gebied van privaatrecht. Hieronder vind je een opsomming.