Gronden Tbs verlof

Machtiging verlof Tbs

Elke Tbs patiënt kan een zogenaamde machtiging verlof aanvragen, behoudens een aantal uitzonderingen. Zo is verlof in het buitenland niet toegestaan en wordt aan ongewenst verklaarde vreemdelingen als bedoeld in artikel 8 Vreemdelingenwet 2000 geen verlof verleend. Volgens art. 50 Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (BVT), kan 'indien de uit de stoornis van de geestvermogens voortvloeiende gevaarlijkheid van de ter beschikking gestelde voor de veiligheid van anderen dan de ter beschikking gestelde of de algemene veiligheid van personen of goederen dusdanig is teruggebracht dat het verantwoord is hem tijdelijk de inrichting te doen verlaten,' het hoofd van de Tbs inrichting voor verpleging van de tbs-gestelde met een machtiging van de minister van Justitie verlof verlenen. Als algemene voorwaarde geldt dat de tbs-gestelde zich niet aan enig misdrijf schuldig zal maken. Het hoofd van de inrichting kan aan het verlof bijzondere voorwaarden omtrent het gedrag van de tbs-gestelde verbinden. Dit kan inhouden dat de tbs-gestelde zich dient te gedragen overeenkomstig de door de toezichthouder gegeven aanwijzingen.

Boxenindeling Verlofsaanvraag Tbs

Volgens het Verlofstoetsingskader moet een verlofsaanvraag volgens een vaste 'boxenindeling' (hieronder uitgewerkt) worden ingediend. Dit zijn dan ook de onderwerpen waar het ATV aandacht aan besteedt en het adviescollege motiveert zijn adviezen volgens deze onderwerpen.

  • het indexdelict (het delict dat tot het opleggen van de Tbs maatregel heeft geleid);
  • de delictanalyse;
  • de diagnostiek;
  • het behandelplan dat de kliniek voor ogen heeft en de plaats van het verlof daarbinnen;
  • de risicoanalyse (de klinische overwegingen en resultaten van de risicotaxatie die samen leiden tot interpretatie en weging van de risicofactoren) en
  • het risicomanagement.

Risicotaxatie

Om in te schatten hoe groot het risico op recidive is, wordt gebruik gemaakt van risicotaxatie. Hier heeft delictgevaarlijkheid (wat inhoudt de taxatie van de risico's voor delictherhaling) een centrale plaats. Belangrijk zijn de risicofactoren die ervoor zorgen dat iemand weer delictgevaarlijk wordt.

Risicomanagement

Het risicomanagement houdt in dat duidelijk moet worden in hoeverre risicofactoren beïnvloed zijn door behandeling of anderszins onder controle worden gebracht. Er wordt op aspecten gerelateerd aan slachtoffer(s), aspecten gerelateerd aan de veiligheid van de samenleving en aspecten gerelateerd aan de behandeling beoordeeld. Bij aspecten gerelateerd aan slachtoffer(s) wordt slachtoffer onderzoek gedaan. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of er een regeling getroffen kan worden met betrekking tot de vergoeding aan slachtoffers voordat verlof wordt ingezet. Ook wordt de kans en het risico op confrontatie met slachtoffer(s) of nabestaanden beoordeeld. Verder wordt gekeken of de patiënt zich bewust is van de consequenties van het verlof voor slachtoffer(s). Aspecten gerelateerd aan de veiligheid van de samenleving zijn bijvoorbeeld het vluchtgevaar in relatie tot het verlofvoorstel, de gestelde voorwaarden aan het verlof, de wijze van organisatie van het verlof, de wijze waarop risicofactoren onder controle worden gehouden (zoals bijvoorbeeld medicatiebeleid of interventies ten aanzien van alcohol). Bij de aspecten gerelateerd aan de behandeling wordt een risico-analyse gemaakt van de stoornis en het resterende delictgevaar.

Verlof en resocialisatie

Het eerder genoemde adviescollege dient de vraag te beantwoorden of het toekennen van verlof aan de tbs-gestelde verantwoord is. De verloftoetsing staat in het teken van resocialisatie. De bedoeling is dat de tbs-gestelde op een veilige en verantwoordelijke wijze terugkeert in de samenleving. Om deze vraag te beantwoorden of het toekennen van verlof verantwoord is, voert het AVT een inhoudelijke toets uit. Eerst wordt vanuit het perspectief van de deskundigen beoordeeld welke risico's aan een bepaalde verlofaanvraag zijn verbonden. Hierbij worden ook de criteria uit het Verloftoetsingskader Tbs toegepast.