Vormen tbs verlof

Vier vormen tbs verlof

Er bestaan vier vormen van verlof voor tbs-gestelden: (beveiligd) begeleid verlof, onbegeleid verlof, transmuraal verlof of proefverlof. Hieronder zullen de tbs verlof vormen verder worden uitgewerkt.

Begeleid verlof

De eerste fase van de resocialisatie van een tbs-gestelde bestaat uit begeleid verlof. De tbs-gestelde begeeft zich dan onder begeleiding van personeel van de kliniek voor korte duur (een paar uur) buiten de tbs-kliniek. De begeleiding verloopt gefaseerd. Vaak wordt gestart met beveiligd verlof, waarna dubbel begeleid verlof (waarbij een tbs-gestelde onder toezicht staat van twee medewerkers) en begeleid verlof waarbij één medewerker van de kliniek toezicht houdt. Het begeleide verlof wordt in de behandeling toegepast om zo te kunnen zien of de in de kliniek geleerde vaardigheden ook buiten de kliniek, in de praktijk worden toegepast. Ook kan men met begeleid verlof toetsen hoe de betrokkene reageert op prikkels van buitenaf die in de tbs-kliniek ontbreken.

Onbegeleid verlof

Na het begeleide verlof kan, indien dit goed is verlopen, over worden gegaan tot onbegeleid verlof. Het onbegeleid verlof vindt, zoals het woord onbegeleid al aangeeft, plaats zonder begeleiding van medewerkers van de tbs-kliniek. Het verlof kan één of meer dagen duren (inclusief één tot maximaal zes overnachtingen). Het onbegeleid verlof heeft ruimere doelen dan het begeleid verlof. Zo kunnen doelen zijn: het opdoen van werkervaring, het volgen van een opleiding en het opbouwen van een sociaal netwerk door het bezoeken van familie en vrienden. Bij een verlofaanvraag voor onbegeleid verlof toetst het AVT in hoeverre de tbs-gestelde kan omgaan met de toename van vrijheden en in hoeverre afspraken worden nagekomen.

Transmuraal verlof

Als het begeleid verlof succesvol is verlopen, kan men overgaan tot het zogenaamde transmuraal verlof. Het transmuraal verlof zal doorgaans verblijf buiten de beveiligde zone van de kliniek inhouden. Zo kan een tbs-gestelde zelfstandig wonen of verblijven in een regionale instelling voor beschermd wonen (RIBW), een forensisch psychiatrische afdeling van een psychiatrische instelling (FPA) of verblijf op een dependance van de kliniek. Bij transmuraal verlof wordt een groot beroep gedaan op de zelfstandigheid en betrouwbaarheid van de betrokkene, maar de kliniek blijft de betrokkene wel op afstand begeleiden.

Proefverlof

Als het transmuraal verlof goed is verlopen, is het mogelijk om proefverlof aan te vragen. De reïntegratie in de samenleving heeft bij deze vorm van verlof een ver stadium bereikt en de patiënt woont doorgaans zelfstandig. Uiteindelijk zal het proefverlof leiden tot beëindiging van de terbeschikkingstelling. Bij proefverlof valt de tbs-gestelde nog onder de verantwoordelijkheid van de kliniek, maar het toezicht op de tbs-gestelde wordt door de reclassering overgenomen.

Humanitair verlof longstay-patienten tbs

Longstay-patienten en patiënten met een indicatie voor longstay waarvan de procedure nog loopt kunnen het zogenaamde humanitair verlof krijgen. Dit verlof staat niet in het teken van resocialisatie, maar wordt wel door het adviescollege getoetst. Deze patiënten kunnen slechts begeleid verlof krijgen. Het humanitaire verlof wordt toegekend op humanitaire gronden zoals de mogelijkheid om familie te bezoeken. De doelgroep voor het humanitaire verlof zijn tbs-gestelden die al zeer lang in tbs verblijven en waarvan het verblijf niet op terugkeer in de samenleving is gericht.