Wettelijke garantie

Wat is wettelijke garantie?

Wettelijke garantie is een waarborg dat een product dat je hebt gekocht goed werkt. Welke rechten heb je als consument bij een gebrekkig product? Wat moet je doen als je een product hebt gekocht dat gebrekkig blijkt te zijn en waar heb je recht op?

Wettelijke garantie: verwachtingen

De wettelijke garantie is afhankelijk van een aantal zaken. Als koper mag je verwachten dat het product dat je hebt gekocht de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik nodig zijn en waarvan je de aanwezigheid niet behoeft te betwijfelen. Je product moet aan de overeenkomst beantwoorden, dit wordt ook wel conformiteit genoemd. Wat mag je van een product verwachten? Dat is afhankelijk van verschillende dingen:

 • mededelingen van de verkoper over het product
 • de verkoper zelf (is hij deskundige of niet?)
 • reclame voor het product
 • het soort winkel waar het product is gekocht (denk aan een luxewinkel, dump of rommelmarkt)
 • omstandigheden van de koop (uitverkoop, verkoop van demonstratieproducten, die - mede op grond van de prijs - kunnen rechtvaardigen dat de koper meer risico’s aanvaard)
 • de aard van het product, waarbij je bijvoorbeeld kan denken aan de prijs van het product, of het een merkartikel is of niet, of het een nieuw product of een tweedehands product is en of het product beschadigd of uiterlijk onbeschadigd is.

Wanneer voldoet een product niet aan de verwachtingen?

Wanneer een product niet voldoet aan de verwachtingen van de koper is afhankelijk van omstandigheden die hierboven reeds zijn genoemd, maar ook van de vraag in hoeverre wordt verwacht dat je onderzoek doet naar het product dat je wilt aanschaffen. Als je een goedkoop merkloos product koopt, kan je eerder verwachten dat de kwaliteit niet geheel naar wens is dan bij de aankoop van een merkartikel. Bij merkartikel, waar je meer voor betaalt kan dit anders zijn.Het moge duidelijk zijn dat een televisie die geen beeld geeft niet voldoet aan de verwachtingen (namelijk dat er wel beeld is). In het (uitzonderlijke) geval dat je voor 100 euro een auto koopt bij een dubieuze zaak, is het de vraag of je mag verwachten of de auto daadwerkelijk rijdt. Gezien de erg goedkope prijs zou je kunnen verwachten dat er het een en ander mis is met de auto.

Zelf onderzoek doen

Voor wettelijke garantie moet je soms zelf onderzoek doen naar het product, voordat je het koopt. In dergelijke gevallen kan je geen aanspraak maken op garantie zonder dat je kan aantonen dat je onderzoek hebt gedaan naar bepaalde aspecten van het product. Het gaat er namelijk niet om wat je verwachtte, maar wat je - alle omstandigheden in aanmerking genomen - mocht verwachten van het product. De wet eist dat een koper zelf onderzoekt of hetgeen hij van een product verwachtte ook echt aanwezig is. In hoeverre je onderzoek moet verrichten is sterk afhankelijk van de omstandigheden waarin je het product hebt gekocht. Deze omstandigheden zijn reeds onder ‘garantie: eigenschappen voor normaal gebruik’ opgesomd. De onderzoeksplicht wordt echter niet snel aangenomen. Een onderzoeksplicht wordt bijvoorbeeld pas aangenomen als het product in een zichtbaar slechte staat is of zo goedkoop is dat het redelijk is om onderzoek te doen naar de staat van het product.

Slijtage

Producten slijten. Slijtage is relevant voor de garantie op een product. Sommige producten moeten frequent worden onderhouden om ze bruikbaar te houden. Denk bijvoorbeeld aan een auto die om de zoveel tijd een onderhoudsbeurt nodig heeft. Je moet dus ook rekening houden met slijtage. Als het normaal is dat bepaalde aspecten van een product slijten, dan kan je hiervoor geen garantie inroepen, tenzij de slijtage te snel optreed.

Garantie: normaal gebruik

De garantiebepalingen zijn gebaseerd op normaal gebruik. Gebruik je een product niet op de normale manier en zorgt dit ervoor dat het product kapot gaat, dan heb je geen recht op garantie.

Wat is normaal gebruik?

Bij wettelijke garantie is het niet van belang wat voor de koper als normaal gebruik geldt, maar om het gebruik dat naar algemene maatstaven als normaal kan worden aangemerkt. Je hoeft ‘normaal gebruik’ niet te strikt te interpreteren. Stel je koopt een keukentafel. Deze keukentafel is bedoeld om aan te zitten, maar je zou mogelijk wel eens op de tafel gaan staan om een lamp te vervangen. Ondanks dat je dit niet dagelijks doet, zou dit wel onder normaal gebruik kunnen vallen. Het is dus belangrijk dat rekening wordt gehouden met welk gebruik naar algemene maatstaven van het product behoort te kunnen gemaakt.

Bewijs normaal gebruik

Om garantie te claimen is het verstandig om, indien mogelijk, binnen zes maanden na aankoop melding te maken van de gebreken in het gekochte product. Indien er binnen zes maanden na de aankoop van het product gebreken ontstaan dan mag je er vanuit gaan dat het gebrek bij de aankoop van het product al aanwezig was. De verkoper van het product moet bewijzen dat dit niet het geval is, als hij het hier niet mee eens is. Hij zal dus moeten bewijzen dat het product kapot is gegaan doordat het product niet goed is gebruikt of dat jij het kapot hebt gemaakt. Als het gebrek zich later dan zes maanden na aankoop voordoet moet je zelf bewijzen dat je het product normaal hebt gebruikt en dat je het gebrek niet zelf hebt veroorzaakt. Ook als een gebrek zich na bijvoorbeeld vier maanden voordoet, maar je klaagt pas na iets meer dan zes maanden, dan moet je dit bewijzen. Zorg dus altijd dat je zo snel mogelijk de verkoper contacteert als je een gebrek constateert.

Garantietermijn

Hoe lang duurt de wettelijke garantie? In de Nederlandse wet is geen wettelijke garantietermijn opgenomen. Het is dus niet zo je na bijvoorbeeld een jaar geen garantie meer hebt op een product, hoe graag winkels je dat ook wijs willen maken. Het gaat om verwachtingen die je redelijkerwijs over een product mag hebben. Van een computer mag je verwachten dat deze langer meegaat dan van een goedkope pen. Als een computer dus na twee jaar kapot gaat, kan je dus nog steeds aanspraak maken op garantie, ook al zegt de winkel dat je bijvoorbeeld maar een jaar garantie hebt.

Garantie voor gebrekkig product

Als er sprake is van een gebrekkig product kan je als consument het volgende eisen op grond van de wettelijke garantie:

 • aflevering van het ontbrekende, indien een product niet compleet is
 • herstel van het product, tenzij dit onmogelijk is of niet van de verkoper gevergd kan worden
 • een nieuw product (omruilen), tenzij dit onmogelijk is of niet van de verkoper gevergd kan worden

Het kan niet van de verkoper worden gevergd om een product te herstellen of een nieuw product te leveren, in het geval dat de kosten die hierbij betrokken zijn in geen verhouding staan tot de kosten die bij uitoefening van een ander recht van de koper komen kijken. Het kan dus bijvoorbeeld voorkomen dat met herstel van het product zulke hoge kosten zijn gemoeid in verhouding tot bijvoorbeeld het omruilen van het product, dat herstel niet van de verkoper kan worden gevergd.

Herstel of nieuw product onmogelijk

Blijkt het onmogelijk voor de verkoper om het product te herstellen of te vervangen, dan mag je de overeenkomst ontbinden, tenzij de afwijking te gering is. Hiermee wordt gedoeld op zeer kleine afwijkingen in een product. Als je de overeenkomst ontbindt krijg je je geld terug. In het geval dat het onmogelijk blijkt om het product te herstellen of vervangen kan je ook een prijsvermindering eisen die overeenstemt met de mate van afwijking van wat je van het product mocht verwachten.

Binnen een redelijke termijn

De verkoper moet volgens de wettelijke garantie het ontbrekende afleveren, het product herstellen of het product vervangen binnen een redelijke termijn. De verkoper mag er dus niet onredelijk lang over doen aan de eisen van de koper te voldoen. Heb je herstel van je product geëist, dan kan je als de verkoper dit niet binnen een redelijke tijd doet zelf een ander inschakelen om het product te repareren en de kosten bij de verkoper verhalen.

Geen kosten voor de consument

De kosten die de verkoper maakt om aan zijn garantie verplichtingen te voldoen mogen niet aan de consument in rekening worden gebracht. De verkoper moet deze kosten zelf dragen.

Wettelijke garantie: hoe claimen?

Hoe moet je te werk gaan als je garantie wil claimen voor het aangekochte product dat gebrekkig blijkt te zijn?

 • Allereerst kan je het beste naar de winkel terug gaan met het gekochte product en duidelijk mededelen wat er mis is met het product en stellen dat je aanspraak wil maken op garantie. Zorg ook voor de aankoopbon, zodat je kan bewijzen dat je het product bij de betreffende winkel hebt gekocht. Met de aankoopbon kan je (indien nodig) ook aantonen dat je de termijn van zes maanden nog niet hebt overschreden (indien dat het geval is) en dat dus wordt vermoed dat het product altijd al gebrekkig was.
 • Vervolgens kan je stellen dat het product niet compleet is en dat je het ontbrekende graag wil ontvangen, dat je het product wil omruilen of dat je het product wil laten repareren, aangezien je hier wettelijke garantie op hebt.
 • Mocht de verkoper hiermee niet akkoord gaan, dan is het aan te raden om een aangetekende brief te sturen naar de winkel waar je het product hebt gekocht, waarin je vertelt wat het probleem is en wat je rechten zijn. Een aangetekende brief is verstandig, zodat je later kan bewijzen dat je op tijd actie hebt ondernomen, wat namelijk, zoals duidelijk is geworden invloed kan hebben op je garantie claim.

Wettelijke garantie na faillissement

Hoe zit het met de garantie na een faillisement van de verkoper? In de meeste gevallen kan je na een faillissement van de verkoper geen aanspraak meer maken op wettelijke garantie. De verkoper houdt dan immers op te bestaan, waardoor je bij hem niet meer kunt aankloppen voor garantie. Je zal zijn aangewezen op de zogenaamde fabrieksgarantie. Fabrieksgarantie is de garantie die door de fabrikant wordt gegeven op een product. Controleer het Centraal Insolventieregister om meer zekerheid te hebben over de solvabiliteit van de verkoper.