Woonschepen zijn roerend dus geen huurbescherming

Woonboten geen woonruimte volgens de wet

Woonboten voldoen niet aan de criteria van woonruimte uit art. 7:233 BW. Vaak worden ze als roerende zaak gezien, zoals in artt. 8:1 en 8:3 BW, waarin de definitie van een schip en een binnenschip wordt gegeven. Derhalve kunnen huurders van woonboten niet profiteren van huurbescherming.

Woonschepen waren nooit roerend maar rechtbanken hielpen

woonschepen roerendVoor woonschepen was dit al niet het geval. In de jurisprudentie is de vraag of woonschepen onder het begrip woonruimte vallen reeds een aantal malen aan de orde geweest. Zo heeft op 3 maart 2009 de kantonrechter van de rechtbank Rotterdam zich over het vraagstuk gebogen en op 7 augustus 2009 de voorzieningenrechter van de Rechtbank Maastricht. Beide rechtbanken bepaalden dat in casu sprake was van een woonruimte in de zin van art. 7:233 BW. De eerste rechtbank baseerde zijn oordeel op de recente ontwikkelingen omtrent wonen op het water, terwijl de laatste zijn oordeel op het Portacabin arrest heeft gebaseerd. Begin 2010 heeft de Hoge Raad (HR 15 januari 2010, LJN BK9136) zijn oordeel gegeven omtrent de vraag of woonboten onder woonruimte kunnen vallen. Dit was echter niet het geval volgens ons hoogste rechtscollege, omdat een schip met de waterstand meebeweegt. Alleen een bepaalde verbinding met de oever kan zorgen dat sprake is van een onroerende zaak. Wat deze verbinding precies moet zijn blijft onduidelijk. Volgens de huidige stand van zaken valt een woonboot dus niet onder het begrip woonruimte, omdat een woonboot roerend is en worden de uitspraken van de lagere rechters teniet gedaan. Het lijkt er ook op dat waterwoningen lijden onder de uitspraak van de Hoge Raad.

Gevolgen uitspraak voor woonschepen

De uitspraak van de Hoge Raad heeft een aantal gevolgen voor mensen die woonschepen huren. Door de uitspraak van de Hoge Raad vallen woonschepen hoogst waarschijnlijk buiten het begrip van woonruimte van art. 7:233 BW, omdat deze niet zijn aan te merken als onroerende zaken in de zin van art. 3:3 lid 1 BW. Mogelijk wordt ooit een verbinding met de oever gerealiseerd op een wijze die toetsing tot in cassatie zal doorstaan, maar of- en wanneer dit het geval is, is onduidelijk. De lagere rechters zullen de uitspraak van de Hoge Raad volgen, waardoor uitspraken als die van de Rotterdamse kantonrechter of de Maastrichtse voorzieningenrechter niet meer mogelijk zullen zijn. Derhalve kunnen huurders van deze schepen niet in aanmerking komen voor huurbescherming. Dit is onwenselijk, omdat de uitspraken van de Rotterdamse kantonrechter en de Maastrichtse voorzieningenrechter eindelijk de deur voor huurbescherming op een woonschip op een kier leken te zetten. Bescherming van huurders in de zin dat niet ten nadele van bepaalde plichten van de verhuurder kan worden afgeweken geldt daarom niet (7:242 BW). Zo zal een verhuurder zich dus contractueel kunnen uitsluiten van de plicht om gebreken te (doen) herstellen. Tevens zal een verhuurder na afloop van de huurtermijn kunnen bepalen dat de huurder moet vertrekken. Wel moet worden opgemaakt dat in sommige gevallen de redelijkheid en de billijkheid zich hiertegen zou kunnen verzetten, indien de huur een aanzienlijke tijd heeft geduurd. In dat geval moet dan een zwaarwegende grond voor beƫindiging van de huurovereenkomst bestaan. Daarbij worden alle omstandigheden van het geval meegewogen, zoals een door de verhuurder inachtgenome lange opzegtermijn en de eventuele bereidheid van de verhuurder om een schadevergoeding te betalen

Woonschepen en de huurcommissie

Ook kunnen huurders van woonschepen geen bescherming genieten van de huurcommissie, omdat deze slechts kennis zou mogen nemen van geschillen omtrent de hoogte van de 'huurprijs, het onderhoud en de servicekosten van huurwoningen, kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen'. Hier valt een woonschip dus niet onder.

Wel of geen woonschip?

Het is aan te raden om eens goed na te denken als je een woonschip wil gaan huren en de voor en nadelen goed af te wegen, omdat een woonschip op het gebied van huurbescherming en de huurcommissie tamelijk grote nadelen met zich meebrengt.