Ziektewet-uitkering

Wat is een Ziektewet-uitkering?

Een Ziektewet-uitkering, ook wel ziekengeld genoemd ontvang je als je arbeidsongeschikt bent volgens de Ziektewet. Zie hiervoor ook de pagina over arbeidsongeschiktheid op grond van de Ziektewet.

Wanneer Ziektewet-uitkering?

Een Ziektewet-uitkering is een uitkering die je krijgt als je ziek wordt en geen aanspraak op doorbetaling van loon kunt maken.  Ziektewet heeft een zogenaamde vangnetfunctie. Het gaat bijvoorbeeld om werknemers die niet via een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn, maar waarvan hun arbeidsverhouding wel met een verzekeringsplichtige dienstbetrekking is gelijkgesteld. Ook als de arbeidsovereenkomst eindigt in de periode van 104 weken die hieronder wordt besproken, kan men aanspraak maken op ziekengeld. De werkgever heeft dan immers geen doorbetalingsplicht meer van het loon van de werknemer. Als de werknemer zelf ontslag heeft genomen kan het ziekengeld geheel of gedeeltelijk tijdelijk of blijvend worden geweigerd, als de werknemer door zijn doen of laten de werkloosheidsfondsen benadeelt of zou kunnen benadelen.

Hoe hoog is de Ziektewet-uitkering?

ziekengeld arbeidsongeschiktheid ziektewetDe uitkering die je ontvangt na arbeidsongeschiktheid in de zin van de Ziektewet in de vorm van ziekengeld bedraagt in principe 70% van het dagloon dat je verdiende. Hierbij moet worden opgemerkt dat het dagloon is gemaximeerd, dat wil zeggen dat een maximum dagloon is vastgesteld. Het maximum dagloon bedraagt per 1 januari 2013 €€194,85. Er zijn uitzonderingen op de regel dat 70% van het dagloon wordt vergoed. Uitzonderingen zijn: orgaandonoren die arbeidsongeschikt raken, arbeidsongeschiktheid door zwangerschap of bevalling en werknemers met een structurele functionele beperking als bedoeld in art. 29b Ziektewet.

Duur Ziektewet-uitkering

De duur van het ziekengeld is 104 weken. De periode van 104 weken gaat lopen vanaf de eerste ziekendag, dat inhoudt de eerste werkdag, waarop als gevolg van ziekte niet kan worden gewerkt of de dag waarop het werk is gestaakt door ziekte.

Tijdelijke onderbreking Ziektewet-uitkering

Bij een tijdelijke onderbreking loopt de Ziektewet-uitkering door. Als je na enige tijd herstelt en binnen vier weken weer ziek wordt en dus arbeidsongeschikt, dan loopt de periode van 104 weken door. Werk je na herstel langer dan vier weken, dan gaat de periode van 104 weken voor de Ziektewet-uitkering opnieuw lopen als je weer arbeidsongeschikt wordt. Het gaat bij de onderbrekingsregeling er niet om dat je als gevolg van de zelfde ziekte arbeidsongeschikt wordt. Het kan dus om een compleet andere ziekte gaan.

Einde Ziektegeld-uitkering

De uitkering van ziekengeld kan op een paar verschillende manieren eindigen.

Einde Ziektewet-uitkering herstel

De eerste mogelijkheid waardoor de Ziektewet-uitkering zal worden stopgezet is wanneer je herstelt van je ziekte. Als je hersteld bent van je ziekte zal je weer kunnen werken en geld verdienen, waardoor een Ziektewet uitkering natuurlijk niet meer nodig zal zijn.

Einde Ziektewet-uitkering leeftijd 65 jaar

Op het moment dat je 65 jaar oud wordt vervalt de Ziektewet-uitkering eveneens. Je krijgt namelijk op je 65e recht op een AOW-uitkering.

Einde Ziektegeld-uitkering na twee jaar

De Ziektegeld-uitkering duurt twee jaar, ofwel 104 weken. Als deze periode is verlopen, dan eindigt de Ziektewet-uitkering en kan je mogelijk een uitkering op grond van de WIA ontvangen.

Einde ziekengeld zwangerschap

Als je een zwangerschaps- en bevallingsuitkering op grond van de Wazo gaat ontvangen eindigt ook het recht op een Ziektewet-uitkering.

Einde Ziektewet-uitkering overlijden

Het ziekengeld eindigt ook bij overlijden.

Uitsluitingsgronden Ziektewet-uitkering

Er bestaan ook uitsluitingsgronden voor de Ziektewet-uitkering. Als je in een ander land woont dan een verdragsland of gedetineerd bent, eindigt de uitkering van ziekengeld. Was je al ziek voordat je werd gedetineerd, dan loopt de uitkering nog een maand door. Het ziekengeld wordt opgeschort indien het is toegewezen aan een vreemdeling die niet langer rechtmatig in Nederland verblijft. Het ziekengeld wordt dan pas weer vervat als blijkt dat de werknemer feitelijk buiten Nederland woont of verblijf houdt.

Weigeringsgronden ziekengeld

Het UWV kan weigeren een Ziektewet-uitkering te betalen als blijkt dat de ziekte al bestond op het moment dat een ziektekostenverzekering aanving of indien binnen een half jaar nadat de verzekering is ingetreden de werknemer ziek werd, terwijl dit gezien zijn gezondheidstoestand te verwachten viel. Ziekengeld kan ook worden geweigerd als blijkt dat de werknemer de ziekte opzettelijk heeft veroorzaakt of zijn herstel opzettelijk tegenwerkt of vertraagt, niet een arts raadpleegt of zich niet houdt aan behandeling, weigert een keuring te ondergaan of zich onttrekt van controle.